Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Opublikowano: poniedziałek, 19, październik 2020 11:10
Arkadiusz Trębaczewski

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 29.09.2020 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.medrzechow.net, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mędrzechów. W okresie od 05.10.2020 r. do 18.10.2020 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Mędrzechów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.”.

Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Mędrzechów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2021 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Mędrzechów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.