livemarks

Informacja o wypłaconych świadczeniach 300+ przez GOPS Mędrzechów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie informuje o wypłaconych dotychczas świadczeniach „Dobry start”

do końca września tj. 30.09.2020 r. wpłynęło 221 wniosków na świadczenia „Dobry start”,

do końca września tj. 30.09.2020 r. wypłacone zostało 328  świadczeń na kwotę  98 400 zł.

Obecnie wydawanie rozstrzygnięć w sprawie świadczenia „Dobry Start” odbywa się na bieżąco, a wypłata następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca.

GOPS Mędrzechów przypomina, że wnioski o świadczenie „Dobry Start” w okresie świadczeniowym 2020/2021 można składać do 30-11-2020 r. drogą elektroniczną lub tradycyjnie w siedzibie GOPS.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.

Świadczenie dobry start przysługuje bez względu na dochód:

  1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
  2. osobom uczącym się - raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje osobom uprawnionym, w wysokości 300 zł, z tym że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy ww. kwoty.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. „zerówki” bez względu na okoliczność czy zajęcia odbywają się w szkole czy przedszkolu.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.