livemarks

Obwieszczenie Wójta Gminy Mędrzechów

Wójt  Gminy Mędrzechów

BiGK.6220.02.2019/2020

Mędrzechów  dn. 21 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie postępowania wszczętego na wniosekPrzedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EGBUD” Grzegorz Piechota w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową z obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Wójcina Południe” na terenie działek nr 70, 186/1 i 189/1 w miejscowości Wójcina, gmina Mędrzechów zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w terminie do dnia 29 stycznia 2020r., stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych     w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mędrzechów w pok.   nr 19      w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,  że po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wójt Gminy Mędrzechów wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Niniejsze zawiadomienie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mędrzechów pod adresem Mędrzechów 434, na stronie internetowej tut. Urzędu, adres: www.medrzechow.net  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu inwestycji.

W oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.