livemarks

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 04 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego do  kwietnia 2020r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowejwydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają mężczyźni:

 • urodzeni w 2001 roku;
 • urodzeni w latach 1996-2000 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

 • kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.              o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochotnicy:

 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,   jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 DOKUMENTY WYMAGANE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Osoby po raz kolejny stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową;

OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 •  kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej,            o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa  w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej,            o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji                 i w czasie wojny.

Siedziba PKLek. dla Powiatu/Miasta

Czas pracy komisji

Powiatu Bocheńskiego
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7
Bochnia

   09.03-10.04.2020r.

Powiatu Brzeskiego
ul. Królowej Jadwigi 18
Brzesko

04.02-05.03.2020r.

Powiatu Dąbrowskiego
ul. Piłsudskiego 33
Dąbrowa Tarnowska

06.02-21.02.2020r.

Powiatu Tarnowskiego
ul. Mościckiego 27
Tarnów

03.02-31.03.2020r.

Miasta Tarnów
ul. Brodzińskiego 1
Tarnów

05.03-08.04.2020r.

Gmina Mędrzechów kwalifikacja dnia 17.02.2020 r.