livemarks

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, w gospodarstwach utrzymujących indyki, zlokalizowanym w powiecie lubartowskim, na terenie województwa lubelskiego, informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji, przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym szczególności:

  • Zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt w tym dzikiego ptactwa,
  • Zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • Stosowanie mat dezynfekcyjnych prze wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób,
  • Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, Wójtowi/ Burmistrzowi),