livemarks

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie

Zarządzenie Nr  45 /2019

Wójta Gminy Mędrzechów  z dnia  1  lipca  2019 r.

 w sprawie:  ogłoszenia konkursu na  kandydata  na stanowisko Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej  w  Mędrzechowie 

Na  podstawie   art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148  .) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) Wójt  Gminy Mędrzechów  zarządza, co następuje:

§1

1.Ogłasza się  konkurs  na  kandydata   na stanowisko Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej  w  Mędrzechowie 

  1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2

Informacja o ogłoszeniu  zostanie zamieszczona:

1)      na stronie internetowej  Gminy   Mędrzechów ;

2)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w  Mędrzechowie .

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy  i  Kierownikowi  Gminnego  Zespołu  Obsługi  Szkół i  Przeszkoli  w  Mędrzechowie

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 45/2019

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula Informacyjna