livemarks

Zawiadomienie Wójta Gminy w sprawie zgłaszania szkód powodziowych w rolnictwie

Wójt Gminy Mędrzechów zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Przedmiotowe wnioski należy składać niezwłocznie, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w pok. nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy Mędrzechów  w godz. pracy urzędu.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania ze strony www.medrzechow.net (pod ogłoszeniem dot. powodzi) oraz w pok. Nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy Mędrzechów.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,

- dokumentację fotograficzną w przypadku uszkodzonych budynków gospodarczych i maszyn rolniczych.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

 

Załączniki do pobrania:

- Wniosek rolnika - załącznik edytowalny

- Załączniki do wniosku - załączniki edytowalne

- Zestawienie z kilku gmin - załącznik edytowalny