livemarks

IV sesja Rady Gminy w Mędrzechowie

W dniu 18 lutego 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy w Mędrzechowie obecnej kadencji .

Obrady prowadziła Barbara Brożek – Przewodnicząca Rady.

W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli Starosta Dąbrowski - Lesław Wieczorek , Wójt Gminy - Krzysztof Korzec , Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy - Kazimiera Klimaj , dyrektorzy szkół , kierownicy innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi.

Sesja przebiegała według ustalonego porządku obrad , a rozpoczęła się od podziękowań i wręczenia listu gratulacyjnego oraz pamiątkowego upominku Panu Kazimierzowi Światłowskiemu - długoletniemu sołtysowi Grądów , który ten urząd pełnił przez 29 lat . W tegorocznych wyborach nie kandydował na tę funkcję.

W słowach uznania i podziękowania podkreślono szczególne zaangażowanie sołtysa w pracę na rzecz swojej wsi i jej mieszkańców.

Starosta Dąbrowski przedstawił główne zamierzenia władz powiatowych dotyczące inwestycji na terenie Gminy Mędrzechów.

Realizując porządek obrad Rada podjęła uchwały , m.in. w sprawie :

zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 , zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 , ustanowienia zasad , na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej , zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso , niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

oraz inne.

Po przyjęciu wszystkich uchwał Wójt Gminy Krzysztof Korzec przedstawił swoją działalność w okresie między sesjami .

Następnie radni dyskutowali nad bieżącymi sprawami naszej gminy.

Po tym nastąpiło zamknięcie obrad sesji.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mędrzechów. Nagranie obrad sesji jest dostępne na stronie internetowej.

Galeria>>