Zawiadomienie o terminie 29 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Poprawiono: czwartek, 23, listopad 2017 14:53
Arkadiusz Trębaczewski

Z A W I A D O M I E N I E

 

 Na podstawie §22 ust. 3 załącznika  Statutu Gminy Mędrzechów   zatwierdzonego uchwałą Nr II/4/02 Rady Gminy Mędrzechów  z dnia  2 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 182, poz. 2289 z poźn. zm.) na wniosek  Wójta  Gminy    Mędrzechów  zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mędrzechów  na dzień  24 listopada 2017 r. (tj. piątek) o godz. 1000.  Sesja odbędzie się w sali  nr 2  Urzędu Gminy w Mędrzechowie

porządek obrad :    

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2.   Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3.   Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy  Mędrzechów do Projektu „Partnerski  Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych  Źródeł  Energii Dla Gmin  Województwa  Małopolskiego”.  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia   cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Energetyczne Powiśle
 6. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności  przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale   budżetowej  na rok 2017 .  
 9.    Przedstawienie informacji  na temat analizy  oświadczeń  majątkowych radnych  .  
 10.  Informacja Wójta Gminy  o swojej działalności w okresie  między sesjami .
 11.     Interpelacje i zapytania  radnych .
 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski  radnych    . 
 13. Zapytania i wolne wnioski  oraz zamknięcie obrad sesji .    

 Podstawa prawna   do  urlopowania 

 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2016 r. poz. 1875 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest 

zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia .

                                                                                                                                                

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy   

    

                                                                                   Czesław   Szarkowski