Zawiadomienie o terminie 22 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Poprawiono: środa, 22, marzec 2017 12:41
Arkadiusz Trębaczewski

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu        

31 marca 2017 r. ( piątek ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną  sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :    

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

       2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

       3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

       4. Informacja Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mędrzechów w 2016 roku .

       5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .

       6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .

       7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1303K Zawierzbie- Kozłów -Szczucin w miejscowości Mędrzechów” .

       8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami    dla Gminy Mędrzechów na lata 2017-2020 .

       9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym.

       10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Mędrzechów jest organem prowadzącym .

       11. Omówienie  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mędrzechów .

     12. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

       13. Interpelacje i zapytania radnych

       14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych  .

       15. Zapytania i wolne wnioski oraz zamknięcie obrad sesji .

  

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ) - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                         

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Czesław Szarkowski