Zawiadomienie o terminie 19 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Poprawiono: wtorek, 20, grudzień 2016 11:16
Arkadiusz Trębaczewski

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu        

28 grudnia 2016 r. ( środa ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną  sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :    

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

       2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

       3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

       4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mędrzechów na lata 2017 - 2021 .

           - opinia wszystkich  Komisji Rady Gminy ;

          - opinia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej .

         - głosowanie nad uchwałą

       5.   Uchwalenie budżetu Gminy Mędrzechów na 2017 rok :

          - opinia wszystkich  Komisji Rady Gminy ;

          - opinia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ;

         - głosowanie nad uchwałą .

       6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 .

       7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania   Narkomanii dla Gminy Mędrzechów na 2017 r.

       8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów .

       9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mędrzechowie na rok 2017 .

       10. Podjęcie uchwały w sprawie planu obrad Rady Gminy w Mędrzechowie na rok 2017.

     11. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

       12. Interpelacje i zapytania radnych

       13. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych  .

       14. Zapytania i wolne wnioski .

     15. Zamknięcie obrad .

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami / - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                         

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   Czesław Szarkowski