Zawiadomienie o terminie 18 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Poprawiono: czwartek, 24, listopad 2016 09:54
Arkadiusz Trębaczewski

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie   zawiadamiam ,   że w dniu        

  28 listopada 2016 r. ( wtorek ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną   sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :    

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

  2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

       3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

       4. Uchwalenie stawek podatków lokalnych gminy na 2017 rok :

             - podatek rolny ,

             - podatek od nieruchomości,

             - podatek od środków transportowych ,

    5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 .

       6. Podjęcie uchwały sprawie powołania członka Rady Społecznej przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej   w Mędrzechowie .

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Woli Mędrzechowskiej i w Kupieninie na rzecz użytkownika wieczystego tych nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ? Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie" na bazie istniejącego ?Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie ? oraz nadania jej statutu .

9. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

     10. Interpelacje i zapytania radnych

     11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych  .  

     12. Wolne wnioski i zamknięcie obrad sesji .

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami / - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                         

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   Czesław Szarkowski