Zawiadomienie o terminie 30 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Poprawiono: wtorek, 29, marzec 2022 12:03
Arkadiusz Trębaczewski

Mędrzechów, dnia 15.03 2022 r.

Znak :Or. 0002.30.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2021 r. poz. 1372 ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu :

30 marca 2022 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję sesje Rady Gminy, proponując następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Mędrzechów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mędrzechów na rok 2022
 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Mędrzechów za 2021 r
 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2021-2024 na terenie Gminy Mędrzechów za 2021 rok..
 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.
 3. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2022 r., poz. 559 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.