Zawiadomienie o terminie 28 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Poprawiono: wtorek, 21, grudzień 2021 09:01
Arkadiusz Trębaczewski

 Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2021 r. poz. 1372 ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

28 grudnia 2021 r. (wtorek ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mędrzechów na lata 2022-2037 .
 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,
 2. przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały .
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mędrzechów na rok 2022.
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,
 5. przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały,
 6. dyskusja ,
 7. głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej Gminy Mędrzechów na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad , na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej .
 1. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mędrzechów na 2022 rok .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mędrzechów na rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Mędrzechów na rok 2022 .
 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2021 r. , poz. 1372 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek