Zawiadomienie o terminie 23 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Poprawiono: piątek, 07, maj 2021 13:06
Arkadiusz Trębaczewski

Mędrzechów , dnia  05.05 2021 r.

Znak :Or. 0002.23.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

12 maja  2021 r. ( środa )  o godz. 9,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Informacja Komendanta Policji  w Szczucinie o stanie bezpieczeństwa  Gminy

      Mędrzechów  za rok 2020 .

 1. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy 

      Mędrzechów na lata 2021 -2025.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie   sprzedaży nieruchomości stanowiącej  mienie

      komunalne  we wsi Wola  Mędrzechowska .

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej mienie 

      komunalne  we wsi  Wola  Mędrzechowska .  

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020   dla Gminy  Mędrzechów .
 2. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o  działalności  w okresie między sesjami .
 3. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie  odpowiedzi .
 4. Zamkniecie obrad sesji.

    Podstawa  prawna  do  urlopowania      Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym      ( Dz. U.  JT. z 2020 r.  , poz. 713  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            Przewodniczący  Rady Gminy  

   

                                                                                                   Barbara  Brożek