Zawiadomienie o terminie 22 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Poprawiono: środa, 24, marzec 2021 09:39
Arkadiusz Trębaczewski

Mędrzechów , dnia  22.03 2021 r.

Znak :Or. 0002.22.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

31 marca   2021 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy 

      Mędrzechów na lata 2021 -2025.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

     zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie  Gminy  Mędrzechów na rok 2021 .

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w

     skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mędrzechów .

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie   niewyrażenia zgody  na wyodrębnienie  funduszu

     sołeckiego  w budżecie gminy  Mędrzechów .

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

      Społecznej   w Mędrzechowie .

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu  współpracy  Gminy Mędrzechów

      z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami  o działalności pożytku publicznego i

      o wolontariacie w 2020 roku .

 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie  odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa  prawna  do  urlopowania      Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U.  JT. z 2020 r.  , poz. 713  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .                                                                                                                           

                                                                            Przewodniczący  Rady Gminy  

   Barbara  Brożek