Zawiadomienie o terminie 19 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Poprawiono: czwartek, 03, grudzień 2020 11:34
Arkadiusz Trębaczewski

                                                                                              Mędrzechów , dnia  02.12 2020 r.

Znak :Or. 0002.19.2020

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

9 grudnia 2020 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

  1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
  4. Podjęcie uchwał w sprawie :

1) zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020 ,

2)  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania  podatku rolnego na

      obszarze Gminy Mędrzechów  na 2021 rok ,

3) ustalenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów  na

     2021 rok ,

4) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy

      Mędrzechów ,

5) uchwalenia  wieloletniego  programu  gospodarowania   mieszkaniowym zasobem  Gminy

     Mędrzechów  na lata 2020 -2024 .  

6) uchwalenia zasad wynajmowania  lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu

     Gminy  Mędrzechów

 7) udzielenia dotacji  celowej Zespołowi Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Tarnowskiej  na

    realizacje zadania  polegającego na zakupie aparatu RTG przewoźnego  dla Szpitala

    Dąbrowie  Tarnowskiej .

  1. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych  .
  2. 6. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności  w okresie między sesjami .
  3. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie  odpowiedzi .
  4. Zamkniecie obrad sesji.

        Podstawa  prawna  do  urlopowania

           Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym               ( Dz. U.  JT. z 2020 r.  , poz. 713  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .                                                                                          

a  prawna  do  urlopowania radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .                                                                                          

                                                                                               Przewodniczący  Rady Gminy  

   

                                                                                                   Barbara  Brożek