Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Mędrzechów z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Mędrzechowie

Opublikowano: poniedziałek, 02, lipiec 2018 11:51
Arkadiusz Trębaczewski
Zarządzenie Nr 40/2018
Wójta Gminy Mędrzechów z dnia 2 lipca 2018r.
 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Mędrzechowie
 
       Na  podstawie   art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) Wójt  Gminy Mędrzechów  zarządza, co następuje:

§ 1
1.    Ogłasza się  konkurs  na  kandydata   na stanowisko Dyrektora  Publicznego  Przedszkola  w   Mędrzechowie  
2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Informacja o ogłoszeniu  zostanie zamieszczona:
1)      na stronie internetowej Urzędu Gminy w   Mędrzechowie  ;
2)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w  Mędrzechowie .
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy  i  Kierownikowi  Gminnego  Zespołu  Obsługi  Szkół i  Przeszkoli  w  Mędrzechowie

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
pdf slimZarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Mędrzechów z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Mędrzechowie
pdf slimZałącznik do zarządzenia - Ogłoszenie Konkursu na kandydata
pdf slimZałącznik do zarządzenia - klauzula informacyjna